winform中,listview是没有办法设置行高的,没行之间排得密密麻麻的,很不好!可以加入一个imagelist来撑大 行,实现行高的设置!

  //   设置行高   20   
  ImageList   imgList   =   new   ImageList();  
  imgList.ImageSize   =   new   Size(1,   20);//分别是宽和高

   listView1.SmallImageList   =   imgList;   //这里设置listView的SmallImageList ,用imgList将其撑大

Last modification:August 16, 2009
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏